Viktig information och Villkor

Home / Viktig information och Villkor

 

Viktig information och villkor, samt accepterande av avtal.

Utbildningen uppfyller myndigheternas krav enligt:

  • lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
  • förordningen (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
  • Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:79) om utbildning av förare för behörighet AM.

När du reserverar en plats får du tillgång till den undervisningsplan som all trafikutbildning måste fått godkänt av transportstyrelsen. Du har rätt att begära ut undervisningsplanen före du bokar. Där framgår bl.a: Utbildningen är målstyrd, eleven har självstudier, körlektionerna är väderberoende, säkerheten är prioriterad och ansvarig utbildare gör bedömningen. Att före elev får övningsköra i trafik säkerställer två test att eleven i enlighet med TSFS 2010:79 redogör för trafikregler, bedömer konsekvenser, identifierar risker och förutser händelseförlopp. Detta gör man på Trafikskola online genom att klara 2 Körkortstest, samt med närvaro på samtliga lektioner. Det är först när lektioner, obligatoriska test, samt all målstyrd teori och körning är klar, som kursen är slutförd.

I undervisningsplanen framgår också att anordnare av kursen i enlighet med sina stadgar och syften, är fordonsföreningen volvotuor & saabfari (802471-5461). I förekommande fall: e-post: info@mopedutbildarna.se, telefon/fax: 0700398824, Fridhemsgatan 8 Helsingborg. Föreningen täcker sina utgifter endast genom bidrag samt delade avgifter för omkostnader och anlitar därför behöriga trafiklärare som fakturerar för sin lön och sina kostnader.

Med Körkortsbehörigheten klass 1 AM får du lov att köra moped klass 1, moped klass 2, traktor A och vissa motorredskap.

Ett körkort med behörighet AM, är i Sverige en juridisk giltig ID-handling, så elevens identitet måste säkerställas vid kurstart.

För att ta körkort med behörigheten AM krävs att eleven har:

  • Ett giltigt körkortstillstånd.
  • Slutfört en utbildning hos behörig utbildare som ger behörighet till Trafikverkets Kunskapsprov
  • Skrivit ett godkänt Kunskapsprov (teoriprov) hos Trafikverket.

Har eleven körkortstillstånd kan man köra samtliga körlektioner och slutföra kursen när eleven är 14 år och 9 månader (privat övningskörning med moped är förbjuden). Men för att göra Kunskapsprovet hos Trafikverket måste man fyllt 15 år.

Kunskapsprovet som Ni måste hjälpa eleven boka hos Trafikverket och avgift för detta ingår inte i omkostnader, lön/kostnad för lärare/instruktör.

Avgift för tillverkning av körkort och fotografering hos Trafikverket ingår inte i omkostnader, lön/kostnad för lärare/instruktör.

Ni måste hjälpa eleven lämna en hälsodeklaration och ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen, samt göra en synundersökning hos optiker. (rekommenderar Holst Optik) Ingår inte i omkostnader, lön/kostnad för lärare/instruktör.

För mer information om körkortstillstånd gå in på:
korkortsportalen.se/e-tjanster-blanketter/           

Körkortstillståndet är en angelägenhet mellan myndigheter och körkortstagare. Utöver att göra en kontroll av körkortstillstånd och ID före körning, är detta därför inte en del av utbildarens ansvar. Skulle eleven medan kursen pågår bli nekad körkortstillstånd eller få det återkallat, är detta inte en del av utbildarens ansvar.  Man kan börja på en kurs utan körkortstillstånd, men inte göra de avslutande praktiska momenten i kursen. Därför rekommenderas, är du osäker på om eleven kommer att få körkortstillstånd, avvakta med att göra kursanmälan tills ni fått det beviljat.

Det är inget krav att eleven slutför hela kursen, man kan ta del av undervisningen utan att slutföra samtliga delmål. Men för att bli behörig att göra kunskapsprovet (som ni bokar själv på Trafikverket), måste man först ha gått hela kursen. Så att utbildaren kan intyga att eleven nått samtliga delmål och därmed slutfört kursen komplett. Önskar eleven slutföra kursen komplett, måste man till fullo reglera omkostnader, lön/kostnaden för lärare/instruktör.

Ordinarie summa för omkostnader, lärare/instruktör är 4800 kr inkluderande moms. Slutfaktura skickas normalt när kursen startats, samt regleras senast sista betalningsdatum eller enligt avtal. Vill ni boka och köra lektion i trafik före detta datum, måste faktura först vara reglerad. Tänk på bankdagar i er planering. Om du delat summan på flera betalningstillfällen, är det också sista betalningsdatum som styr när eleven tidigast kan avsluta kursen. Eller se ovan.

I undantagsfall om ni förmår slutföra kursen tidigare än planerat (krav, se ovan), kan du be oss kreditera faktura och sedan överföra summan via bankgiro eller swish. När vi kan se att allt är reglerat kan vi öppna bokningen. Registrering som sker vid banköverföringar utgör er bekräftelse.

Summan för omkostnader, lärare/instruktör täcker reservation, teoriundervisning 8 timmar, körlektioner 4 timmar, lokaler, lärare/instruktör och undervisningsmaterial. Utöver att nå trafiksäkerhetsmålen, är syftet med kursen att uppnå behörighet för Trafikverkets Kunskapsprov. Eftersom myndigheternas regelverk är målstyrda behövs ibland mer tid. Extra körlektion kan ingå inom rimliga gränser, men är behovet över 2 1/2 h ingår det inte. Ni kan då fakturera per timme eller enligt överenskommelse. Att repetera ordinarie teorilektioner ingår, men enskilda teorilektioner faktureras alltid.

Väljer du ett erbjudande som Reglera Direkt Rabatt på 400 kr blir summan endast 4400 – Om ni Gillat oss på Facebook så att vi kan se det och reglerar hela summan omgående när du får faktura. Regleras inte hela summan omgående, kan en kompletterande faktura upp till ordinarie belopp skickas (gäller alla erbjudanden).

Accepterat avtal för tjänst börjar när du anmäler eleven till kursen. Du accepterar också att bekräftelse på avtal och övrig korrespondens mellan avtalsparter, endast behöver ske digitalt. För att vara garanterad en bokad plats måste startavgift för reservation vara reglerad. Om ni skulle behöva skjuta fram er kursstart, behövs inte ytterligare en ny reglering. Om färre än fem anmält sig till en bestämd kursstart, kan vi komma att försöka flytta fram kursen. Hinner kursen bli fullbokad före ni reserverat med startavgift, kan ni välja att stå kvar som reserv, gå nästa kurs eller avstå helt.

När ni gör en kursanmälan lämnar du uppgifter som från 2018 05 25 omfattas av GDPR. Det handlar om datalagring av personuppgifter. Reglerna kräver att körkortstagare hanteras i elevkort, därför behöver vi elevens uppgifter. Vi köper in tjänsten till er via Trafikskola online (80 kr) och därmed accepteras deras villkor. Gällande avtalstecknare behöver vi dina uppgifter för att hantera detta samt fakturering. Vi hanterar alla uppgifter i enlighet med GDPR. Vilket bland annat påverkar hur länge man kan ha Trafikskola online (1 år). Ni har vid förfrågan rätt att kräva att vi raderar uppgifter, men normalt behåller vi dem i 12 månader för att fortlöpande kunna hantera trafikskola online, korrespondens, fakturor och övriga ärenden i samband med elevens studier.

Ångerrätt för bokad tjänst på internet regleras av SFS nr: 2005:59. Den säger att avtalat som ingås över internet, normalt ger 14 dagars ångerrätt från första vardagen efter avtal ingås. Detta innebär att vi skulle behöva ha stopp för all bokning i upp till 17 dagar före kursstart. För att alla parter skall slippa de komplikationer detta skulle medföra, accepterar du våra villkor nedan i enlighet med SFS nr: 2005:59 Kap. 2 – 11 § 1 & 12 stycket.

Av den totala summan är 2500 kr för bokning & reservation. Detta för att bara de som vill gå kurs skall anmäla sig samt för att täcka kostnader för att planera kurser. Enligt (TSFS 2010:79) är antalet deltagare strikt begränsat och det kan uppstå ekonomisk belastning för övriga om en vakans inte kan täckas i tid. Därför skall en avbokning ske minst 5 dygn (120 timmar) före kursen startar. Avbokning kan göras personligen, via e-post, telefon eller brev. Vi rekommenderar skriftlig avbokning. Sker avbokning senast 5 dygn före kursen startar eller tidigare, betalas pengar tillbaka (minus utlägg för trafikskola online) inom 14 dagar till ett konto du anger. Har ni ännu inte betalt något krävs för att det inte skall räknas som sen avbokning, att ni senast 5 dygn före kursstart ersätter utlägg för trafikskola online (80kr/1mån). Sker avbokning senare än 5 dygn före kursstart, eller eleven inte kommer är det en sen avbokning och du kan sammanlagt bli fakturerad 2500 kr för omkostnader och administration. Avanmälan eller frånvaro av elev som bokats 5 dygn eller senare före kursstart, blir per definition en sen avbokning. Finns läkarintyg, polisrapport eller likvärdigt som kan bevisa att sen avbokning skett utan egen förskyllan, kan undantag eventuellt beaktas.

Om ni vill avbryta deltagande i påbörjad kurs går det bra, om ni redan i samband med första lektionen märker att ni inte önskar fullfölja kursen, samt omgående och tydligt delger oss detta. Då räknas det som en sen avbokning. Se ovan. Detta kan göras personligen, via e-post, telefon eller brev. Vi accepterar det som sen avbokning oavsett men rekommenderar skriftlig avbokning. Går eleven på fler lektioner har man valt att gå kursen, vare sig eleven själv väljer att slutföra samtliga delmoment och/eller ta sitt körkort eller ej och därmed accepterar du uttryckligen, samt samtycker till att tjänsten börjat utföras, samt att tjänsten har fullgjorts och att du i enlighet med SFS nr: 2005:59 Kap. 2 – 11 § 1 & 12 stycket inte längre har ångerrätt. Undantag kan endast beaktas om det finns läkarintyg, polisrapport eller likvärdigt som kan bevisa att underlåtenhet att fullfölja sina studier, slutföra kursen eller ta sitt körkort skett utan egen förskyllan.

Normalt är att eleven slutför påbörjad kurs inom 4 månader (med slutförd kurs avses här att delmoment körning i trafik är färdigt). Behöver ni mer än 4 månader för att slutföra kursen skall ni kontakta oss, så att vi kan göra upp en plan för när ni tror eleven kan slutföra kursen. Även om ni inte hör av er eller ej responderar på våra kontaktförsök, har man valt att gå kursen, vare sig eleven själv väljer att slutföra samtliga delmoment och/eller ta sitt körkort eller ej och därmed accepterar du uttryckligen, samt samtycker till att tjänsten börjat utföras, samt att tjänsten har fullgjorts och att du i enlighet med SFS nr: 2005:59 Kap. 2 – 11 § 1 & 12 stycket inte längre har ångerrätt. Undantag kan endast beaktas om det finns läkarintyg, polisrapport eller likvärdigt som kan bevisa att underlåtenhet att fullfölja sina studier, slutföra kursen eller ta sitt körkort skett utan egen förskyllan.

Trafikskola online har ni medans eleven slutför kursen. När körlektionen i trafik är klar, är kursen slutförd och juridiskt är man inte längre elev. För att ändå behålla Trafikskola online behöver ni höra av er varje vecka och uppdatera oss (gdpr). Hör ni inte av er, skall vi utgå ifrån att uppskrivningen är godkänd samt körkortet klart. Trafikskola online måste därmed avslutasÄr man inte aktiv måste kontot avslutas (se ovan). Normal tidsgräns 1 år oavsett. 

Om ni upplever att vi, utöver det som ligger utanför vår kontroll, som egna studier och lagar/regler för att ta körkort, inte har gjort vad som rimligen kan förväntas av oss för att hjälpa eleven nå behörighet till Trafikverkets Kunskapsprov, ska ni först och främst vända er till oss skriftligen, då gör vi vårt bästa för att lösa detta. Om ni ändå anser att vi inte gjort vad som rimligen kan förväntas, vänder ni er till Allmänna reklamationsnämnden.

Force majeure gäller vid händelser bortom vår kontroll som påverkar fullföljandet av avtalet, såsom krig, upplopp, brand, naturfenomen, strejk, konkurser, sjukdom, epidemi, dödsfall, explosioner, terrordåd, nya lagar, undantagstillstånd, myndigheter utomstående organisationer eller företag, som ändrar förutsättningarna på ett sådant sätt att det påverkar fullföljandet av avtalet. Vi kommer att försöka slutföra utbildningen när och om situationen återgår till det normala.

Jag har förstått och till fullo accepterat ovanstående och därmed ingått ett avtal

Glöm inte att – Göra syntest för körkort: (förslag) https://klarsynt.se/boka-tid/holst-optik – Samt på heder och samvete lämna en hälsodeklaration och ansöka om körkortstillstånd hos transportstyrelsen